Pravila nagradne igre

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre odobrena su Rješenjem Federalnog ministarstva flnansija, broj UP-05-12-1-908/22  od 29.06.2022. godine.

Član 1 – Naziv i sjedište Organizatora Nagradne igre

Fine Food d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, ul. Pofalićka 5 (u daljem tekstu „Fine Food d.o.o.“), JIB: 4201798720007

Član 2 – Svrha Nagradne igre

Svrha Nagradne igre je promocija proizvoda i usluga Fine Food d.o.o.

Član 3 – Naziv Nagradne igre

Nagradna igra provodit će se pod krovnim nazivom „Fine Food nagrađuje“ (u daljem tekstu „Nagradna igra“), tematski nazivi će se dodavati za svako kolo tokom godine.

Član 4 – Vrijeme odvijanja Nagradne igre

Nagradna igra počinje 01.07.2022. godine i trajat će sve do 15.12.2022. godine.

Nagradna igra će se sastojati od više ciklusa (kola) u zavisnosti od odluke Fine Food d.o.o., a koji će biti održani najkasnije do dana završetka nagradne igre u skladu sa diskrecionom odlukom Fine Food d.o.o. i članom 14. ovoga Pravilnika.

Član 5 – Teritorija odvijanja Nagradne igre

Nagradna igra organizuje se na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i to putem stranica društvenih mreža Facebook i Instagram Fine Food d.o.o.

Član 6 – Pravo učešća u Nagradnoj igri

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva punoljetna fizička lica koja su državljani Bosne i Hercegovine, koja imaju prebivalište u  Federaciji Bosne i Hercegovine i koja uzmu učešće u nagradnoj igri na društvenim mrežama Fine Food d.o.o.

Član 7 – Opis Nagradne igre

Svaki od ciklusa nagradne igre (takmičenja) će se organizovati na sljedećim digitalnim servisima:

 • Online platforma putem koje korisnici ostavljaju podatke
 • Facebook news feed uz promovisane objave
 • Instagram feed i Instagram story uz promovisane objave
 • Meta Ads Manager kroz plaćene kampanje čiji prikaz je vremenski ograničenog karaktera te ne ostaje trajno na profilima na društvenim mrežama, već samo do kraja trajanja određenog kola.
 • Web baneri, Google Ads, zakup na web portalima

Nagradna igra će se provoditi u obliku svojevrsnog takmičenja na način da će posjetioci imati mogućnost odgovarati na nagradno pitanje unutar online aplikacije do koje ih vodi objava na news feedu Facebook stranice i/ili Instagram profila, i/ili putem linka sa web banera, i/ili linka putem Google oglasa ili web portala.

Za učešće u nagradnoj igri, pored odgovaranja na nagradno pitanje, posjetioci će ostaviti i svoje podatke unutar online obrasca i to:

 • Ime i prezime
 • e-mail adresu
 • broj telefona
 • grad prebivališta

Učesnici su dužni da prilikom unosa svojih podataka navedu tačne podatke, a u suprotnom nemaju pravo učešća u nagradnoj igri.

 • Svi učesnici moraju se prethodno upoznati sa Pravilima nagradne igre
 • Politikom privatnosti

koji će biti u svakom momentu istaknuta unutar online aplikacije, te moraju svoju saglasnost potvrditi klikom na naznačena polja „Saglasan/na sam“ koja su obavezna za dalje učešće.

Član 8– Nagradni fond (sa PDV-om)

Ukupan nagradni fond u iznosu od 1.200,00 KM (slovima: jedna hiljada i dvije stotine konvertibilnih maraka).

Član 9– Raspodjela nagradnog fonda

Ukupni nagradni fond naveden u Članu 8 raspodijelit će se kako slijedi:

24 poklon bona za kupovinu Fine Food proizvoda u Fine Food poslovnicama po jediničnoj cijeni od 50,00 KM. Ukupni iznos poklon bonova je 1.200,00 KM

Radi otklanjanja bilo kakve zabune poklon bonovi iz prethodnog stana mogu se koristiti isključivo radi kupovine robe ili usluga u Fine Food i isti se ne mogu iskoristiti za podizanje novca u gotovini.

Član 10 – Uslovi učestvovanja u Nagradnoj igri

Za učestvovanje u Nagradnoj igri je potrebno da učesnici ispunjavaju uslove iz Članom 6. te provedu aktivnosti koje su predviđene nagradnim igrama predviđene članom 7.

Član 11 – Izuzeci učešća u Nagradnoj igri

Uposlenici Fine Food d.o.o., kao i članovi njihove uže porodice nemaju pravo učešća u nagradnoj igri.

Pod članovima uže porodice u smislu prethodnog stava smatraju se roditelji, bračni odnosno vanbračni supružnik, njihovi roditelji, djeca, braća i sestre i njihova djeca.

Lica koja su u nekim od ranijih ciklusa nagradne igre već dobili i preuzeli nagradu nemaju pravo na učešće u nagradnoj igri.

Član 12 – Objava pravila Nagradne igre

Odobrena Pravila će prije početka nagradne igre biti objavljena na službenoj stranici Fine Food d.o.o. www.finefood.ba i u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH.

Član 13 – Datum objavljivanja pravila Nagradne igre

Datum objavljivanja uslovljen je datumom dobijanja odobrenja za organizovanje nagradne igre od strane nadležnih organa.

Član 14 – Izvlačenje dobitnika

Izvlačenje dobitnika „Fine Food nagrađuje“ vršit će se u pojedinačnim nagradnim ciklusima izvlačenjem dobitnika slučajnim uzorkom putem aplikacija za tu vrstu izvlačenja, ili po sistemu najvećeg broja dobijenih lajkova na odgovor ili aktivnost, ili po sistemu ispravnog i/ili najbrže datog ispravnog odgovora na nagradno pitanje.

Izvlačenje će se izvršiti u ukupno šest nagradnih ciklusa prema sljedećem rasporedu:

CiklusTrajanje ciklusaDatum izvlačenjaVrijeme izvlačenjaNagradaBroj dobitnikaUkupna vrijednost
IOd 01.07. do 15.07.2022.16.07.2022.10:00 h4x Poklon bon4200,00 KM
IIOd 01.08. do 15.08.2022.16.08.2022.10:00 h4x Poklon bon4200,00 KM
IIIOd 01.09. do 15.09.2022.16.09.2022.10:00 h4x Poklon bon4200,00 KM
IVOd 01.10. do 15.10.2022.16.10.2022.10:00 h4x Poklon bon4200,00 KM
VOd 01.11. do 15.11.2022.16.11.2022.10:00 h4x Poklon bon4200,00 KM
VIOd 01.12. do 15.12.2022.16.12.2022.10:00 h4x Poklon bon4200,00 KM

Izvlačenje dobitnika će se vršiti na datume i sate navedene u tabeli iz prethodnog stava, a izvlačenje će se vršiti u sjedištu priređivača nagradne igre u Sarajevu, ulica Pofalićka 5.

Prilikom izvlačenja dobitnika vršit će se izvlačenje i zamjenskog, odnosno narednog dobitnika u skladu sa načinima izvlačenja iz prethodnog stava, a kojem će biti dodijeljena nagrada u skladu sa članom 18. ovih pravila u slučaju da glavni dobitnik ne preuzme nagradu.

Ukoliko za vrijeme trajanja ove nagradne igre bude izvučen bilo kao glavni bilo kao zamjenski dobitnik lice koje je već ranije u nekom od prethodnih ciklusa dobilo nagradu, u tom slučaju će se za tu konkretnu nagradu ponoviti izvlačenje.

Član 15 – Komisija za Izvlačenje dobitnika

Nagradna izvlačenja će biti realizirana u prisustvu komisije koja će provjeravati ispravnost izvlačenja, a koja će se sastojati od 3 člana iz reda zaposlenih u Fine Food d.o.o.

Član 16 – Zapisnik izvlačenja dobitnika

Tokom svakog izvlačenja dobitnika nagrade sačinit će se zapisnik koji će sadržavati:

a) mjesto, vrijeme i način izvlačenja dobitnika

b) broj i datum odobrenja nadležnog organa,

c) datum i naziv medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena,

d) imena i prezimena članova komisije,

e) imena, prezimena i adrese dobitnika,

f) imena, prezimena i adrese zamjenskog, odnosno narednog dobitnika,

g) podatke o načinu na koji je izvšreno izvlačenje dobitnika

h) naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika.

Član 17 – Objava imena dobitnika i preuzimanje nagrada

Rezultati Nagradne igre bit će objavljeni na online servisima Fine Food d.o.o.

na kojima se organizuje nagradna igra.

Dobitnici će biti obaviješteni o nagradnom dobitku lično putem elektronske pošte na adresu koju su ostavili prilikom prijavljivanja za učešće u nagradnoj igri, kao i putem javne objave na zidu Facebook stranice Fine Food d.o.o. sa pozivom da se radi preuzimanja nagrade dobitnik lično obrati organizatoru putem privatne poruke, telefonski ili putem e-maila, a zavisno od online platforme na kojoj se igra organizuje, te vrste nagradne igre.

Član 18 – Preuzimanje nagrada

Preuzimanje nagrada će se vršiti u saglasnosti sa dobitnikom: slanjem iste na poštansku adresu ili ličnim preuzimanjem u predstavništvu Fine Food d.o.o.  u skladu sa dogovorom sa dobitnikom.

Dobitnik je dužan da prilikom preuzimanja nagrade u svrhu utvrđivanja identiteta predoči važeću ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument izdat od strane nadležnog organa na osnovu kojeg se pouzdano može utvrditi njegov identitet. U slučaju dostavljanja nagrade putem pošte, dobitnik je dužan da prije otpreme nagrade dostavi putem elektronske pošte da dostavi skeniranu ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument na osnovu kojeg se pouzdano može utvrditi njegov identitet.

Ukoliko dobitniku ne bude bilo moguće uručiti nagradu iz razloga što je prilikom prijave za učešće naveo netačne podatke protivno članu 7. ovih Pravila, ili ako dobitnik u roku od 30 dana od dana obavještavanja o dobitku ne preuzme nagradu iz bilo kojih drugih razloga koji se ne mogu staviti na teret Fine Food d.o.o., u tom slučaju će se ta nagrada dodijeliti zamjenskom, odnosno narednom dobitniku u skladu članom 14. ovih Pravila.

Član 19 – Obaveze dobitnika

Učestvovanjem u ovoj Nagradnoj igri učesnici u cjelosti prihvataju gore navedena pravila, te daju izričitu saglasnost:

 • da se njihovi lični podaci koji su dostupni organizatoru čuvaju i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i da isti mogu biti korišteni u svrhu obezbjeđenja najkvalitetnije moguće usluge klijentima, realizacije ugovora o osiguranju i ispunjavanja obaveza predviđenih važećim propisima, procjene reputacionog rizika, kontaktiranja radai promocije proizvoda Društva, razvoja novih proizvoda društva, za potrebe izvještavanja i upravljanja rizicima, za provođenje statističkih istraživanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
 • da se u slučaju dobitka na nagradnoj igri njihovo ime javno objavi u skladu sa ovim Pravilima,
 • da se njihovi lični podaci: ime, prezime, te eventualno slika i video material kreirani u vezi sa nagradnom igrom, mogu od strane organizatora koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu uz prethodno datu pismenu saglasnost od strane dobitnika.

Učesnici i dobitnici u ovoj nagradnoj igri saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo priređivača, te se obavezuju da će se uzdržati od bilo kakvih postupaka prema priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala.

Član 20 – Mogućnost otkazivanja Nagradne igre

Organizator ima pravo da uz javno obavještavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.

Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti dodjeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom organizatora, te će organizator javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada.

U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

Član 21 – Nadležnost suda

U slučaju spora između Fine Food d.o.o.  i učesnika nagradne igre, nadležan je sud u Sarajevu.

Broj: IP-519/22  

Datum: 30.06.2022 godine


Newsletter


Budite prvi koji će saznati sve novosti vezane uz naš brend

Pročitajte našu Politiku privatnosti.

Certifikati

Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.


 • Pofalićka 5,
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Politika privatnosti

 • 033 278-900
  info@finefood.ba

  ID: 4201798720007
  PDV: 201798720007