PRAVILA NAGRADNE ANKETE

„Fine Food vas pita!“

 1. Priređivač Nagradne ankete

Priređivač nagradne ankete „Fine Food vas pita“ (u daljem tekstu: Nagradna anketa) je Fine Food d.o.o. Sarajevo, ulica Pofalićka 5, Sarajevo, JIB: 4201798720007, PDV broj: 201798720007 (u nastavku “Priređivač”).

Pravila Nagradne ankete (u daljem tekstu: „Pravila”) bit će objavljena na službenoj Facebook stranici Priređivača.

Facebook ne sponzoriše, administrira, niti na bilo koji način podržava ovu promociju, te ona s njima nije ni na koji način povezana. Učestvovanjem u Nagradnoj anketi potvrđujete da ste saglasni da kao pobjednik ustupite svoje podatake (ime i prezime, poštanska adresa, e-mail adresa, broj mobilnog telefona) Priređivaču u svrhu slanja nagrada.

 1. Svrha nagradne ankete

Nagradna anketa se priređuje u cilju promocije Priređivača.

 1. Trajanje ankete

Nagradna anketa se održava u periodu od 24.12.2020. godine u 12:00h do 24.01.2021. godine do 23:59h.

Imena pobjednika poziva na učestvovanje u Nagradnoj anketi biće objavljena na Facebook stranici Priređivača, najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana od završetka nagradnog konkursa.

Dobitnici u roku od dva dana od dana objave, dostavljaju svoje podatke.

 1. Pravo učestvovanja u Nagradnoj anketi

U Nagradnoj anketi pravo učestvovanja imaju svi punoljetni građani Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na teritoriju Bosne i Hercegovine koji posjeduju Facebook profil i zadovoljavaju sljedeće uslove:

 • osoba mora biti nazvana pravim imenom i prezimenom na svom Facebook profilu
 • nikakvi nadimci na Facebook profilu osobe nisu dozvoljeni kao način predstavljanja ličnosti te osobe
 • osobe ne mogu da koriste Facebook stranice kao profil za koji će ostavljati komentare na postu

U nagradnoj anketi ne mogu učestvovati:

 • zaposleni kompanije uključujući i članove njihove uže porodice
 • osobe koje su direktno uključene u pripremu Nagradne ankete i proglašenje dobitnika
 • sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim za Nagradnu anketu, kao ni članovi njihovih užih porodica
 • osobe koje su “uređivale” komentar sa Facebook profila maloljetne osobe
 1. Kako učestvovati u Nagradnoj anketi?

Na Facebook stranici Priređivača objaviće se poziv na učestvovanje u Nagradnoj anketi.

Za učestvovanje u Nagradnoj anketi potrebno je između 24.12.2020. i 24.01.2021.godine odgovoriti na set pitanja na oficijelnoj Facebook adresi https://www.facebook.com/finefood.ba

Priređivač će nagraditi 5 (pet) ispitanika koji su učestvovali u Nagradnoj anketi, napisanima u periodu od 24.12.2020. u 12:00 h do 24.01.2021. do 23:59h.

Odabir dobitnih odgovora izvršit će žiri od tri člana koji će voditi evidenciju dobitnika i prateći zapisnik. Pobjednici će se birati po kriteriju najkreativnijeg odgovora na postavljeni nagradni zadatak. Žiri će činiti 3 osobe, sastavljene od najmanje 3 osobe, 2 zaposlenika iz Fine Food d.o.o. te zaposlenik Agencije Untold. Odabir žirija mora biti jednoglasan. Žiri će činjenice važne za odabir evidentirati zapisnikom u kojem će se evidentirati odabrani Pobjednici po redoslijedu odabira. Zapisnik o stručnom odabiru potpisat će svi članovi žirija.

Dobitnici će biti objavljeni na Facebook stranici Fine Food kako je ranije navedeno.

Objavljeni dobitnici će u roku od 48 sati od objave dobitnika administratoru Facebook stranice Priređivača u privatnoj Facebook poruci poslati sljedeće podatke: ime i prezime, e-mail adresu i broj mobilnog telefona, isključivo za potrebe provjere i slanja nagrade.

 1. Fond nagrada Nagradnog konkursa

Fond nagrada se sastoji od 5 (riječima: pet) nagrada – tri šolje Fine Food, te 5 (riječima: pet) poklon bonova u iznosu od 10 KM.

Učesnici Nagradne ankete nemaju pravo da zahtjevaju drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilniku. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača Nagradne ankete prema dobitnicama.

Učesnici su odgovorni za sve troškove izazvane učestvovanjem i prijavom na Nagradnu anketu.

 1. Diskvalifikacija

Priređivač zadržava pravo da u bilo kom trenutku može diskvalifikovati učesnika, za vrijeme nagradne ankete:

 • ukoliko poslani sadržaji nisu u skladu sa Pravilima ponašanja na Facebook stranici Priređivača
 • ako učesnik pošalje odgovor na koji nema pravo korištenja (npr. ukoliko se odgovorom krše tuđa autorska prava i sl.)
 • ako se utvrdi da je povrijeđeno pravo trećih osoba neovlaštenom objavom podataka
 • ako učesnik prekrši Pravila ili ostavi netačne lične podatke
 • ako je učesnik promijenio komentar u smislu potpune izmjene već datog odgovora u komentaru
 • ako se učesnik koristi lažnim profilom ili koristi Facebook stranicu kao profil
 • ako je objavljen sadržaj uvredljiv na rasnim, polnim i religioznim osnovama.

Svi učesnici koji su diskvalificirani po navedenim odredbama neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

 1. Uslovi pod kojima se Nagradna anketa može prekinuti

Priređivač zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez ikakve odgovornosti, mijenja ili prekine, privremeno ili trajno, uslove iz ovih Pravila, uz prethodno obavještenje učesnicima preko svoje Facebook stranice.

 1. Publicitet

Učestvovanjem u ovom Nagradnom konkursu, učesnici su saglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i prezime kao i odgovor koji su poslali, mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 1. Odgovornosti

Priređivač ne preuzima odgovornost za:

 • bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane učesnika i zloupotrebe sistema pri funkcioniranju nagradnog natječaja na štetu učesnika ili treće osobe
 • (ne)funkcioniranje Interneta, i Internet stranice banke, kao i Facebook stranice banke, i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog
 • ako sadržaj kreiran od strane učesnika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Priređivač ima pravo ukloniti takve sadržaje bez obrazloženja.